Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Bảo trợ xã hội
 • Bồi thường nhà nước
 • Chứng Thực
 • Đất đai cấp huyện
 • Đất đai cấp tỉnh
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Gia đình
 • Giao dịch bảo đảm
 • Giá
 • Giáo dục và đào tạo
 • Giải quyết tố cáo
 • Giải quyết khiếu nại
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Hoạt động khoa học và công nghệ
 • Hộ tịch
 • Kế toán kiểm toán
 • Lao động tiền lương
 • Lưu thông hàng hóa trong nước
 • Môi trường
 • Người có công
 • Nông nghiệp
 • Phòng chống tham nhũng
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Quản lý tài sản nhà nước
 • Quy hoạch xây dựng
 • Thành lập và hoạt động hợp tác xã
 • Thành lập và hoạt động Hộ kinh doanh
 • Thi đua khen thưởng
 • Thủy sản
 • Thư viện
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo
 • Tổ chức phi chính phủ
 • Tổ chức - Biên chế
 • Văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
 • Viễn thông và internet
 • Xây dựng
 • Xuất bản
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 293 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  7
  Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  9
  10
  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018