Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Bảo trợ xã hội
 • Chứng thực
 • Đất đai
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Giao dịch bảo đảm
 • Giáo dục và đào tạo
 • Giải quyết khiếu nại tố cáo
 • Hành chính tư pháp
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Hệ thống văn bằng chứng chỉ
 • Hộ tịch
 • Kế toán kiểm toán
 • Kinh doanh
 • Kinh doanh rượu, thuốc lá, trang trại
 • Lao động tiền lương
 • Môi trường
 • Người có công
 • Nông nghiệp
 • Quy hoạch xây dựng
 • Tài nguyên nước
 • Thành lập và Hoạt động hợp tác xã
 • Thi đua khen thưởng
 • Thư viện
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
 • Tôn giáo
 • Tổ chức phi chính phủ
 • Tổ chức - Biên chế
 • Văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
 • Viễn thông và internet
 • Xây dựng
 • Xuất bản
 • TÌM THẤY 176 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  8
  9
  10
  Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018